Bądź na bieżąco!

Zapisz się do newslettera

    Email:

WSPIERAJĄ NAS:

kontakt

Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje

Zespół Szkoła Ogólnokształcących nr. 8

Pokój nr 2

ul. Janusza Meissnera 9

80-462 Gdańsk

Zajęcia sportowe

Powrót

Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje uchwaliła co następuje:

 

 

Uchwała Nr VI / 14 / 2019

Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje

z dnia 24 października 2019 roku

 

 

w sprawie wyrażenia opinii dot. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy al. Jana Pawła II 20 w Gdańsku (dz. nr 109 obr. 33) złożonego przez firmę TUP Property S.A.

 

Na podstawie §15 ust. 5 i 7 Statutu Dzielnicy Zaspa-Rozstaje stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LI/1193/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Zasp-Rozstaje (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 20.05.2014r., poz. 1994 z późn. zm.)

 

uchwala się, co następuje:

§ 1

Podejmuje się opinię dot. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy al. Jana Pawła II 20 w Gdańsku (dz. nr 109 obr. 33) złożonego przez firmę TUP Property S.A.

§ 2

Treść opinii stanowi załącznik nr 1 będący integralną częścią niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Załącznik.

 

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI / 14 / 2019

Rady Dzielnicy Zaspa Rozstaje

z dnia 24 października 2019 roku

 

 

Treść opinii:

 

Rada Dzielnicy Zaspa Rozstaje z niepokojem przyjmuje plany inwestycyjne dotyczące zabudowy działki położonej przy al. Jana Pawła II 20 w Gdańsku (dz. nr 109 obr. 33). Na V Sesji Rady w dniu 12 września br. gościła grupa mieszkańców bloków przy ul. Burzyńskiego, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji. Wyrażone zostały obawy, że inwestycja realizowana zgodnie z przedłożonym wnioskiem przez firmę TUP Property S.A. doprowadzi do znacznego pogorszenia warunków ich życia oraz doprowadzi do znacznego spadku wartości mieszkań, których są właścicielami.

 

W związku z powyższym Rada wnioskuje o ustalenie maksymalnej wysokości zabudowy dla planowanej inwestycji na poziomie 23 metrów od strony al. Jana Pawła II i 10 metrów od strony ul. Burzyńskiego. Ponadto odległość planowanej zabudowy od budynku pod adresem Burzyńskiego 12 nie powinna być mniejsza niż 15 metrów. Zapewniona powinna być także wystarczająca liczba miejsc postojowych, tak żeby dotychczasowi mieszkańcy dzielnicy nie odczuli pogorszenia standardów w tym zakresie.

 

Bezwzględne także należy zapewnić ochronę i godne upamiętnienie miejsca, w którym w 1992 roku odnaleziono szczątki pomordowanych obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

 

 

 

 

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii dot. wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy al. Jana Pawła II 20 w Gdańsku

28 listopada 2019